AÇI OKULLARI AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

Açı Okulları eğitim felsefesi gereği evrensel değerleri ilke edinmiş, bağımsız, öğrenmeye meraklı ve mutlu öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Açı Okulları’nda öğrencilere güvenli, ilham verici, cesaretlendirici ve motive edici bir öğrenme ortamında kendilerini ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri; öğrendiklerini gerçek yaşam ile ilişkilendirebilecekleri, birikimlerini akranları ve diğer insanlarla paylaşabilecekleri pek çok öğrenim deneyimi sunulur.

Bu olanaklar; öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarının olduğunu fark etmelerine, empati becerilerini geliştirmelerine ve farklılıklara saygı duymalarına önemli ölçüde rehberlik eder. Aynı zamanda organizasyon ve iletişim becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Tüm bu çalışmalarda akademik dürüstlük ilkeleri esas alınır.

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK NEDİR?

Akademik dürüstlük; bireysel dürüstlüğü, öğrenme ve öğretmedeki doğru uygulamaları ve değerlendirmedeki objektifliği yansıtan bir değerler bütünüdür. Akademik dürüstlük ilkelerini benimseyen bir öğrenci akran etkisi, aile beklentileri vb. unsurlardan etkilenmeden her koşulda etik değerlere uygun davranış sergiler.

Akademik dürüstlüğün önemi, dürüst ve düzgün yürütülen akademik çalışmaların kişiye sağladığı yararlar konusunda tüm okul hayatı boyunca öğrencilerimize rehberlik edilir. Öğrencilerimiz kendilerine ait olmayan her türlü düşünce ve emek ürününe saygı duymayı, çalışmalarında yararlandığı kaynakları kurallara uygun şekilde göstermeyi ilkokul 1. sınıftan itibaren öğrenirler.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK UYGULAMALARI

Kaynak gösterme, kullanılan herhangi bir fikir veya çalışmanın kime ait olduğunu bildirmektir. Alıntı yapılan ya da atıfta bulunulan içerik ister özgün haliyle ister anlatımı değiştirilerek aktarılsın, metin içinde kaynağın gösterilmesi gerekmektedir. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. Çalışmanın sonunda yer alan “Kaynakça” kısmı, kaynak gösterme konusunda yeterli değildir. Çalışmanızda yer alan bilgilerin, alıntı yaparak ve atıfta bulunarak metin içinde de gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumda kaynak gösterme; alıntı yapma, atıfta bulunma ve kaynakça oluşturmayı kapsamaktadır.

Neden kaynak göstermeliyiz?

1. Dürüst bir birey olduğumuz için:
Bu bir dürüstlük göstergesidir. Çığır açan yeni bir düşünce ya da buluşun sahibi bir mühendis, bir mucit ya da bir düşünür olduğunuzu farz edin. İki ay sonra sizin fikir ya da buluşlarınızı kullanan bir makale okuyorsunuz ve makale yazarı düşüncelerin size ait olduğunu belirtmiyor. Nasıl hissederdiniz? Başka bir öğrenci kendi çalışması için sizin fikirlerinizi kullansa ve bundan hiç söz etmese uygun davranmış olur mu? Akademik dürüstlüğü benimsemiş bir kişi akademik yazılarında, alıntı yaptığı kaynakları gösterir, çalışmayı, fikirleri üretmiş kişilerin emeğine saygı duyar, dürüstlük ilkesi ile hareket etmiş olur.

2. Beklentilere uygun bir çalışmayı tamamlayabilmek için:
Kaynak gösterdiğinizde, doğru kaynakları bulduğunuzu ve bunları okuyarak fikirlerinizi geliştirmiş olduğunuzu öğretmeninizle de paylaşmış olursunuz.

3. Yazının bütünü içerisindeki fikirlerden hangilerinin size ait olduğunu göstermek için:
Metin içinde kaynak gösterirseniz, öğretmeniniz konu hakkında okuyarak edinmiş olduğunuz fikirler ile sizin kendi geliştirdiğiniz fikirleri ayırt edebilir.

4. Konu ile ilgili kaynakları paylaşarak ileri öğrenmelere fırsat vermek için:
Kaynak gösterme yolu ile okuyucuların isterlerse kaynaklardan yararlanarak daha fazla bilgi edinmelerine de rehberlik etmiş olursunuz.

Özgünlük, ilk kez yapılmış olmak, kopya olmamak, başkasına benzememek, orijinal olmak anlamına gelir. Özgün bir çalışma, öğrencinin bireysel, orijinal fikirleri ve araştırma sonuçları üzerine kurulmuştur. Bu nedenle yazılı ya da sözlü bütün çalışmalar öğrencinin kendi dilini ve ifadesini içermelidir. Alıntı yapıldığında ya da atıfta bulunulduğunda bu kaynaklar tamamıyla ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞE UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

İntihal (Aşırma), bir başkasının fikirlerini ya da çalışmalarını atıfta bulunmadan kendisine aitmiş gibi sunmaktır. Bu fikirleri ya da çalışmaları kendi kelimeleriyle yeniden yazıp kaynak göstermemek de intihal sayılır. İntihal tüm yayın ve yayım biçimleriyle yapılabilir. Öğrenciler ve öğretmenlerimiz, internetten de herhangi bir alıntı yaparken (çizimler, resimler, fotoğraflar, haritalar, grafikler vb.) kaynak göstermek durumundadır.

Kopya çekme, bir başka kaynak veya bir başka kişinin çalışma kâğıdından, ödevinden, projesinden ve benzerinden bilgi sağlanmasıdır. Çoğaltma, öğrencinin aynı ödevi, aynı ödevin bir kısmını ya da benzerini başka bir çalışmada kullanmasıdır.

Göz yumma (İş birliği), bir başka öğrencinin akademik dürüstlüğe aykırı davranışını desteklemektir. Öğrencinin bireysel olarak sorumlu olduğu bir akademik çalışmadan başkasının kopya çekmesi ya da bu çalışmayı kendisininmiş gibi göstermesine izin vermesi göz yummaya (danışıklık ya da iş birliğine) örnektir.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

Akademik Dürüstlüğü Benimsemiş Bir Öğrenci,

• Yazılı ve sözlü değerlendirmeler esnasında kopya çekme teşebbüsünde bulunmak, kopya vermek ve çekilmesini desteklemenin etik olmadığını bilir ve etik uygulamayı benimser.
• Yazılı ve sözlü değerlendirmeler esnasında değerlendirme düzenini bozacak bir davranışın bir başka öğrencinin haklarını ihlal edeceğini bilir ve bundan kaçınır.
• Yazılı ve sözlü değerlendirme sorularını başkalarından öğrenmeye yönelik girişimde bulunmaması gerektiğini bilir.
• Başarı durumlarını gösteren internet üzerinden erişim sağlanan sistem kayıtlarına erişmek ve üzerinde değişiklik yapmanın etik olmadığını bilir.
• Hiçbir koşulda, değerlendirilmiş yazılı kâğıtlarının üzerinde değişiklik yapmaması gerektiğini bilir.
• Ev çalışmaları veya projelerde ulaştığı verileri danışmanının izni olmadıkça başkalarıyla paylaşmanın uygun olmadığını bilir.
• Ev çalışmalarını ve projeleri kendi çabasıyla tamamlar, kendi çalışmasını teslim eder.
• İnternet sitelerinden veya kitaplardan aldığı resimler, fotoğraflar, video görüntüleri, haritalar gibi görsel malzemelerin hepsi için kaynak gösterir.
• Grup çalışmasına izin verilen durumlarda çalışmanın sonunda ürününü bireysel çalışmada olduğu gibi kendi cümleleriyle ve özgün bir biçimde sunar.
• Bir başka öğrencinin malzemelerini, ürünlerini veya o ürüne ait bir bölümü kendi ürünü olarak sunmanın etik olmayacağını bilir ve buna uygun davranır.
• Ölçme değerlendirme vb. uygulamalarda yalnız kullanım izni olan araçları kullanır. (Hesap makinesi vb.)
• Bir başka eserde ortaya konmuş düşünceleri kendi çalışmasında kaynak göstererek kullanır.
• Kütüphane kaynaklarına başkalarının araştırma yapmasını engellemeyecek şekilde kullanır.

 

Akademik Dürüstlüğü Benimsemiş Bir Öğretmen,

• Okulun akademik dürüstlük politikasını benimser ve kendi uygulamalarına yansıtır, öğrencilere rol model olur.
• Tüm öğrencilerine akademik dürüstlük konusunda rehberlik eder. Her sınıf seviyesinde her eğitim dönemi başında ve süreç içerisinde öğrencilerin akademik dürüstlük konusunda farkındalıklarını arttırmak için fırsatlar yaratır.
• Çalışmaları ve değerlendirmeleri esnasında hiçbir önyargıya sahip değildir ve yargılayıcı olmaktan kaçınır.
• Öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde somut ölçütler belirler ve bu ölçütler hakkında öğrenciyi bilgilendirir.
• Öğrencinin de öz değerlendirme yapmasına olanak sağlar.
• Her öğrenciye eşit davranır.
• Öğrencileri araştırmalar sırasında doğru yönlendirme sorumluluğuna sahiptir.
• Tüm eğitim materyalleri, başarı değerlendirmeleri ve görüşmeler için öğrencilere eşit erişim imkânı sağlar.
• Öğrencilerin akademik çalışmalar esnasında yaşadığı zorlukları onlarla konuşmaktan kaçınmaz, onlara karşı açık ve teşvik edici bir tutum sergiler.
• Ölçme değerlendirme ortamını akademik dürüstlüğe uygun şekilde düzenler.
• Ölçme değerlendirmeleri zamanında başlatır ve bitirir.
• Ölçme değerlendirmelerden önce, sırasında ve sonrasında öğrencilere eşit fırsatlar sunar.
• Ölçme değerlendirme kağıtlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
• Ölçme değerlendirme kâğıtlarını dikkat ve özenle okur, öğrencilere dağıtır ve yanlış okumalar dışında herhangi bir nedenden dolayı sonuçlarında değişiklik yapmaz.
• Özgün düşünce ve yaratıcılığa imkân sağlayacak çalışmalar verir.
• Her yıl için ölçme değerlendirme konularını ve sorularını günceller. Herhangi bir öğrencinin ev çalışmasını veya projesini onun yerine yapmaz. Akademik dürüstlüğün ihlal edildiği düşünülen durumlarda somut delillere ulaşması gerektiğini bilir ve bu konuda gereken yöntemleri uygular.

 

Akademik Dürüstlüğü Benimsemiş Bir Okul,

• Akademik dürüstlük politikasının okulun tüm birimlerinde uygulanmasını sağlar, okul toplumunu bu kurallar hakkında bilgilendirir.
• Akademik dürüstlük politikasının benimsenmesi için eğitici-öğretici çalışmalar yapar ve etkinlikler düzenler.
• Akademik dürüstlüğün ihlali halinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve danışmanların karşı karşıya kalacağı durumları açıkça belirler ve onları bu konu hakkında bilgilendirir.
• Akademik dürüstlüğün sağlanması ve olası intihalleri araştırmak için gerekli teknolojik altyapıyı danışmanların ve öğretmenlerin hizmetine açar.
• Araştırma teknikleri ve bilimsel yazı yazma hakkında öğrencilere gerekli eğitimleri ve ilgili kılavuzları verir.
• Akademik dürüstlüğün ihlali halinde gerekli uygulamaları yürütür.

 

Akademik Dürüstlüğü Benimsemiş Veli,

• Okulun akademik dürüstlük politikasını benimser ve destekler, öğrenciye rol model olur.
• Akademik dürüstlüğün ihlali halinde yapılacak uygulamalar konusunda okul ile iş birliği içinde olur.
• Öğrencinin her türlü çalışmasını akademik dürüstlük çerçevesinde yapmasını destekler ve buna imkân sağlar.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Öncelikle, öğretmen bu durumu öğrenciyle görüşerek davranışın nedenlerini anlamaya çalışır. Önemli olan öğrencinin davranışın neden uygun olmadığını anlaması ve bu deneyimin doğru davranışı edinmesi için fırsata dönüştürülmesidir.

• Yazılı değerlendirmelerde akademik dürüstlüğe aykırı davranırsa öğrencinin çalışması okul seviyelerine göre belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir.
• Gerek ev çalışmaları, proje ve sunumlarda gerekse yazılı değerlendirmelerde akademik dürüstlüğe aykırı davranan öğrencinin ailesi de bilgilendirilir.
• Akademik dürüstlüğe aykırı davranan öğrenci, aynı akademik yıl içinde okul ya da sınıfını temsil etme hakkını kaybeder.
• Akademik dürüstlüğe uygun olmayan davranışlarda MEB’in “Okul Ödül ve Disiplin Yönetmeliği” hükümleri de geçerlidir.
• Tüm öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler yukarıda belirtilen akademik dürüstlük nosyonlarının uygulanması ve takibinden sorumludur.

AÇI İLKOKUL KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU

1 ve 2. Sınıf Beklentileri

KİTAP Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı

3 ve 4. Sınıf Beklentileri

KİTAP Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı
DERGİ Yazar Soyadı, Adı. Dergi Adı
İNTERNET KAYNAKLARI Yazar Soyadı, Adı. ‘’Sayfa adı ya da başlığı’’

 

AÇI ORTAOKUL KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU

MLA KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION)
Kitap Yazar Soyadı, Adı. Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi, Sayfa sayısı.
Dergi Yazarın Soyadı, Adı. “Makale Adı.” Dergi adı. Cilt sayısı (Derginin tarihi): sayfa numarası.
Gazete Yazar Soyadı, Adı. “Makale Başlığı” Gazete Adı, Tarih.
Web Yazar Soyadı, Adı. “Sayfa Adı ya da Başlığı” Tarih. .
Görseller Kişinin Soyadı, Adı. Tarih .

 

AÇI LİSESİ KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU

Kitap-Tek Yazar Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Yeri : YayınEvi, Yayın Tarihi.
Kitap-İki Yazar Yazar Soyadı, Adı ve Yazar Adı Soyadı. Kitap Adı. Yayın Yeri : YayınEvi, Yayın Tarihi.
Kitap-Üçten Fazla Yazar Yazar Soyadı, Adı ve diğer. Kitap Adı. Yayın Yeri : YayınEvi, Yayın Tarihi.
Elektronik Kitap Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Tarihi. Erişim Tarihi.
Ansiklopedi “Makale Adı.” Ansiklopedi Adı, Yayın Tarihi
Dergi Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt. Sayı (Yıl): Sayfa no. Yazar yoksa (tırnak içinde dergi adı ve sayfa numarası)
Gazete Yazar Soyadı, Adı. “Makale Başlığı” Gazete Adı, Tarih.
Film Film Adı. Yönetmen Adı. Film Yapım Şirketi Adı, Yapım Yılı. Film
Röportaj-Kişisel Görüşme Görüşme Yapılan Kişinin Soyadı, Adı. Kişisel Görüşme. Görüşme Tarihi
Elektronik Ortamdaki Metinler Yazar Soyadı,Adı. “Metnin Başlığı” (varsa kaynağın tarihi) Erişim Tarihi.
Ses ve Görüntü Kayıtları Yönetmen Soyadı, Adı. Yapıtın Başlığı. Katkısı bulunan diğer kişi veya kurumlar. Formatı. Yayın Firma Adı, Tarih
Performans Yapıt Adı. Yazar Adı Soyadı. Yön. Adı Soyadı. Oy. Adı Soyadı. Yapıtın sahnelendiği yer. Yapıtın sahnelendiği şehir. Yapıtın izlendiği tarih

 

Kaynakça:

1. Açı Okulları, Açı’da Yaşam (2018) 2 Aralık 2020 tarihinde https://acischools.k12.tr/acili-olmak/ adresinden erişildi.
2. Academic Honesty Policy, (2021) https://twainms.fcps.edu/about/academic-honesty-policy adresinden erişildi.
3. Akademik Dürüstlük Politikası, (2012) 2 Aralık 2020 tarihinde https://www.fmv.edu.tr/documents/kampusler/pdf/akademikdurustluk.pdf adresinden erişildi.
4. MLA Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi, 2 Aralık 2020 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/ilkeler/eng/26.pdf adresinden erişildi.
5. Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrenciler için akademik dürüstlük kılavuzu, (2016) 2 Aralık 2020 tarihinde http:oidb.metu.edu.tr/sites/oidb.metu.edu.tr/files/ODTUAkademikDurustluk-Kilavuzu-7.3.2016.son.pdf adresinden erişildi.