Stratejik Plan

 

Açı Okulları’nın felsefesinin temellerini oluşturan aşağıdaki unsurlar, Açı okulları stratejik planlarının da odak noktasıdır.

  • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek potansiyelini ortaya çıkarmak,
  • Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak,
  • Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasını sağlamak,
  • Öğrenme becerilerini geliştirmek
  • Evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek

 

2023-2028 Akademik Yılları Açı Stratejik planı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

1. ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİ

a. Sosyal ve Duygusal Gelişim
• Tüm paydaşlarımızın sosyal-duygusal esenliğinin farkında olması adına farkındalık araçlarını aktif ve uygun bir şekilde kullanmak. (Etkinlikler, Posterler, Paylaşım Toplantıları, Eğitimler vb.)
• Öğrenci-öğretmen-veli ve diğer tüm paydaşlarımızın nasıl hissettiğini anladığımızı göstermek adına Ortak Açı Dili çalışmalarının planlanması.
• 21. Yy. hedef ve değerleri özelinde, sıcak, samimi ve koşullara uygun okul/sınıf kültürünün belli periyodlarda değerlendirilip revize edilmesi.
• Sorumluluk, yetkinlik, ortak konuşma dili, ortak hedefler, okul misyon ve vizyonuna uygun olarak velilerimize ve öğretmenlerimize etkin atölye ve çalışmalar sunmak.
• İletişimde pozitif dilin önemini tüm paydaşlarımızla ortak hedef haline getirmek.
• Öğrenme süreçlerinin farklılıklarını tüm paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlamak.
• Toplum üyeleri ile çalışmanın öneminden yola çıkarak, programda yer alan konulara ekleme yapabileceğimiz konuların araştırması ve planlamasını sağlamak. (Hayvanlar, Doğa, Bağış vb.)
• Özel haftaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak; öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin bu etkinliklere aktif katılımını sağlayarak topluluk bağını güçlendirmek.

b. Rehberlik
• Sınıf ve branş öğretmenlerimizin günümüz eğitim koşullarında etkili bir şekilde öğretim yapabilmeleri için gereken bilgi, beceri ve ipuçlarına sürekli ve güncel bir şekilde erişebilmelerini sağlamak.
• Velilere yönelik atölye çalışmalarının 21.yy. hedefleri doğrultusunda revize edilmesi ve teknolojik kaynaklarımıza uygun paylaşımı.
• Velilere yönelik seminer ve planlamalara katılım arttırıcı önerilerin toplanması ve uygun aksiyon planlarının oluşturulması.
• Okul oryantasyon süreci sonunda öncelikli çalışılması belirlenen öğrenci grupları prosedürü oluşturulması ve gerekli planlama standartlarının belirlenmesi.
• Öğrenci Gözlem-Değerlendirme Formunun alınan kararlara göre revize edilip, aksiyon planına alınması ve gerekli planlanmaların yapılması.
• Veliler ile paylaşılan makale konularının 21.yy. hedefleri doğrultusunda revize edilmesi ve yeni teknolojik gelişmelere uygun şekilde paylaşımı.
• Öğrencilerle geçirilen her anın etkili ve öğrenmeye yönlendirici olması ve öğrencilerin katılımcı, meraklı ve özgüvenli bir şekilde katılacakları öğrenim deneyimlerini arttırmak.
• Öğrencilerin gelişimini bütünsel bir şekilde değerlendirmek için, öğrenci profilini değerlendirmede müdürlerin liderlik ve yönlendirmeleriyle iş birliği içinde çalışmak.
• Öğrencilerin bireysel, sosyal, akademik ve duygusal gelişimlerini destekleyen güncel ve etkili rehberlik dersi içerikleriyle donatılmış bir öğrenme ortamı oluşturmak.

c. Fiziksel Gelişim
• Açı Okul Öncesi 21. YY. programında, Fiziksel Esenlik için gerekli uygulamaların belli periyodlarda değerlendirilmesi ve revizesi.
• Açı Okul Öncesi 21. YY. programında, Fiziksel Esenlik için gerekli uygulamaların günlük akışta daha etkin uygulanması için uygulamaların belli periyodlarda değerlendirilmesi ve revize edilmesi.
• Açı Okul Öncesi 21. YY. programında, Fiziksel Esenlik alanında bahçe-spor salonu gibi ortak kullanım alanlarında uygun düzenlenmelerin sağlanması.
• Fiziksel Esenlik ve kinestetik öğrenmeye uygun ders planlarının arttırılması.
• Birbirimizden öğrenme hedefimizle, Açı Okulları farklı kademeleri ile ortak etkinlikleri arttırmak.

d. Teknoloji
• Yaş gruplarına uygun teknolojik ekipmanların kullanımının belli periyodlarda değerlendirilip gerekli aksiyon planlarının alınması. (Akıllı Tahta, projeksiyon, iPad vb.)
• Açı okul öncesinde teknoloji ve teknoloji ekipmanlarının kullanım kılavuzunun uygun sürelerde revizesi ve tüm kullanıcılarla etkin kullanım için paylaşımı.
• Öğretmen teknoloji kullanım yetkinliklerini arttırmak için öğretmen eğitimlerinin gerekli kişiler tarafından tamamlanması ve geri bildirimin planlanması.
• Teknolojik ekipmanlar ile zenginleştirilmiş öğrenme materyalleri ve etkileşimli etkinlikler oluşturarak, öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerini geliştirmek.
• Haftalık veli paylaşımlarında velilerle iş birliğini güçlendirmek; velileri öğrencilerin başarılarına aktif gözlemciler olarak dahil etmek.
• Portfolyo çalışmalarının tamamlanması adına “Ölçme Değerlendirme Kaynaklarının” analizi ve aksiyon planlarının oluşturulması.

e. Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
Sağlıklı yaşam için su içmenin önemini artırmak, çeşitli tatları deneme teşvikini artırmak ve sağlıklı ve dengeli beslenmenin değerini vurgulamak adına etkili ve sürdürülebilir programlar geliştirmek.

f. Ölçme ve Değerlendirme
• Ölçme-Değerlendirme araçlarımızın belli periyodlarda koşullara uygun değerlendirilmesi ve revize edilmesi.
• E-portfolyo sürecinde gerekli ölçme-değerlendirme araçlarının revize edilmesi, gerekli aksiyon planlarının oluşturulması ve pilot uygulamanın planlanması.
• Öğrenci davranışları, öğrenme süreçleri ve sınıf dinamikleri hakkında öğretmen gözlemlerini ve anekdotları etkili bir şekilde kaydedebilmek için gerekli planlamaları yapmak ve bu verilerin öğrenci başarısını artırmak için kullanılabilirliğini sağlamak.
• Açı raporlarının format, kazanım ve tekniğinin 21. yy. becerileri kapsamında belli periyodlarda değerlendirilmesi ve revize edilmesi.

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Öğrenci gelişimini gösteren dokümanların teknolojik yeniliklerden yararlanılarak sistem üzerinden gönderilmesi seçeneklerinin belli periyodlarda değerlendirilip revize edilmesi.
• E-portfolyo için değerlendirme ve ölçme kaynaklarının revizesi ve aksiyon planı oluşturulması.
• Okulda , bilinçli bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturarak, doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve sürdürülebilirlik bilincinin öğrencilerimize kazandırılması için planlamaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.
• Bahçelerimizde bulunan Doğa Alanlarının fiziki olarak geliştirilmesi ve kullanımında kolaylık aksiyon planlarının oluşturulması.

 

3. İŞ BİRLİĞİ

 

4. İNSAN KAYNAKLARI
• Okul çalışanlarının aidiyetini arttırıcı takdir sistemini geliştirmek.
• Açı çalışanlarının Açı Okulları’ndaki deneyim süresine bağlı olarak takdir-teşekkür sistemini geliştirmek.
• Açı kültürü tanıtım ve sürdürülmesi adına aksiyon planlarının arttırılması.
• Öğretmen motivasyonu arttırımı için maaş, haklar, burslar ve hediye seçeneklerinin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyon planlarının alınması.
• Performans Değerlendirme sürecinin 360 derece çalışmalarının planlanması.
• Kıdem süreleri ve haklarının değerlendirilmesi ve aksiyon planlarının alınması.

 

5. İDARİ İŞLER
• Fiziki olarak binaların gelişmesi adına uygun önerilerin belli periyodlarda paylaşılması.
• Personel servis güzergahlarını ve süre yapılanmasını çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak etkin bir şekilde yapılandırmak ve planlamak.
• İhtiyaç talepleri konusunda zaman ve içerik planlaması adına uygun sistemin planlanması, tanıtılması ve kullanımında teşviğin arttırılması.

 

6. KURUM KÜLTÜRÜ
• Kurum kültürünü arttırıcı paylaşım toplantılarını arttırmak, uygun zamanlarda düzenlemek ve gerekli paydaşlar ile paylaşmak.
• Okulun tüm paydaşlarını kapsayacak okul içi- okul dışı aktivitelerin arttırılması.
• Açı Okul Öncesi hizmet paydaşları ve aileleri ile belli günlerde organizasyon planlamak ve katılımı arttırıcı seçenekleri araştırmak.
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması ve aktarılması için sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek.

 

7. YÖNETİM UYGULAMALARI
• Öğrenciler ile geçirilen kaliteli bireysel sürenin arttırılması adına zaman ve program geliştirme çalışmalarının belli periyodlarda değerlendirilip uygun koşullara göre tekrar geliştirilmesi.
• Okuma yazmaya hazırlık derslerinin değerlendirme yapılarak 21. yy. becerilerine uygun şekilde belli periyodlarda revize edilmesi.
• Öğrenci gelişiminin, haftalık okul yaşamının veliye aktarımı ile ilgili olarak ve veli ile iletişim yollarının geliştirilmesi. (Açı Raporları Dışında)
• Açı Raporlarının 21.yy. hedeflerimiz ve değişen jenerasyon beklentilerimiz doğrultusunda belli periyodlarda değerlendirilip revize edilmesi.
• Yeni öğrenci ve veli adaylarını tanıma ve değerlendirme sürecinin değerlendirilmesi ve alınan kararlar özelinde gerekli aksiyonların alınması.
• Okul önceleri için olabilecek akreditasyon süreçlerinin araştırılması ve alınabileceklerin yürürlüğe girmesi adına aksiyon planlarının oluşturulması.
• İkinci yabancı dil (İspanyolca) adına pilot uygulamaların planlanması, sonuçların raporlanması.
• Yaş grupları özelinde farklı branş dersleri araştırmalarının yapılması ve programa gelişiminin raporlanması adına pilot uygulamaların planlanması.
• Günlük programların belli periyodlarda koşullara ve beklentilere uygun revize edilmesi.
• Okul Öncesi kampüslerimizin ve bahçelerimizin 21. yy. beklentilerine göre deneyimleri arttırıcı şekilde yeniden dizayn edilmesi.

1.ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİ
a. Öğrenci Merkezli Tasarım Odaklı Planlamanın Ön Plana Alınması
• Meraka dayalı, deneyim odaklı ve sorgulamaya yönelik günlük planlar ile öğrenci beceri gelişimini desteklemek.
• Öğrenmeyi, günlük yaşam deneyimlerini temel alarak zenginleştirmek, öğrencileri gerçek dünyada kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak.
• Öğrencilerin her birinin, yaşlarına uygun olan 4 temel beceriyi ve alt kazanımlarını – eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve problem çözme – geliştirebileceği proje temelli öğrenme fırsatlarını arttırmak.
• Öğrencilerin geleceğin karmaşık dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli olan temel becerilerin, müfredatımızın merkezine yerleştirilmesi ve tüm günlük planlar ile öğrenme deneyimlerine entegre edilmesi.
• Öğrenci ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış öğrenme planları ve materyaller oluşturarak her öğrencinin güçlü yönlerini geliştirmesine olanak sağlamak.
• Öğrencilerin sorumluluk bilincini güçlendirmek için evde ve okulda uygulayacakları sorumluluk geliştirme programlarını arttırmak.
• Doğa gezileri, müze ziyaretleri ve alan çalışmaları gibi sınıf dışı öğrenme etkinliklerini artırarak öğrencilerin doğayla ve gerçek dünyayla doğrudan etkileşimde bulunmalarını sağlamak.
• Öğrencilere araştırma becerilerini geliştirecek etkileşimli projeleri artırmak.
• Açı otomasyon sisteminin öğrenci öğrenimini zenginleştirme seçeneklerini raporlayabilecek şekilde yapılandırılmak.
• Öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerini desteklemek ve geliştirmek için planlamalar yapmak.

b. Otonom Öğrenmenin Teşvik Edilmesi
• Öğrencilerin nasıl öğrenecekleri ve ne öğrenecekleri konusunda daha fazla seçme şansı sunarak, öğrenme süreçlerini kişiselleştirmek ve öğrenci ilgi alanlarına uygun öğrenme fırsatları yaratmak.
• Küçük yaş grubundaki öğrenciler için interaktif teknolojilerin kullanımını içeren dersler ve öğrenme materyalleri oluşturarak otonom öğrenmeyi desteklemek.
• Öğrencilerin farklı ilgi alanlarını karşılayacak geniş bir kulüp yelpazesi oluşturarak, sanat, bilim, çevre bilinci gibi çeşitli alanlarda kulüp seçenekleri sunmak.
• Öğrencilerimizi öğrenim kanalında aktif katılımcılar haline getirerek, kendi öğrenme hikayelerini yazmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.
• Öğrencilerimizin özgüvenlerini ve öğrenme motivasyonlarını artırmak için, kendi öğrenim süreçlerini planlama, yönlendirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak.

c. Öğrenme Odaklı Ölçme Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
• Öğrenci raporlarında sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencinin kazandığı becerilerin de değerlendirilmesi.
• Öğrencilere, kendi performanslarını değerlendirmek için kullanabilecekleri rubriklerin sunulması.
• Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini ölçmek için özel olarak tasarlanmış değerlendirme araçlarının geliştirilmesi
• Mevcut açı raporlarının değerlendirilmesi, raporların etkinliğini sorgulayarak, veli, öğrenci ve öğretmen geri bildirimlerine dayanarak raporların daha etkin ve verimli kullanılması için revizyon sürecinin başlatılması.
• Öğrenme üzerine düşünme çalışmalarının arttırılması, öz değerlendirmenin öğrenmeyi değerlendirme sürecinin içine dahil edilmesi
• Öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini interaktif ve çok yönlü bir şekilde izlemelerine, sergilemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan bir e-portfolyo sistemi oluşturarak, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini desteklemek.

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Dijital öğrenme materyalleri kullanımını artırarak, kâğıt kullanımını azaltmak.
• Panolarda yer alan materyallerin sürdürülebilirlik dikkate alınarak seçilmesi ve yıllar içinde tekrar kullanılabilir olmasını sağlamak.
• Okulumuzda, sınıf bazında bilinçli bir tasarruf kültürü oluşturarak, doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve sürdürülebilirlik bilincinin öğrencilerimize kazandırılması.
• Okulumuzda, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanmak ve ders materyallerinin seçimi ve içeriğinde duyarlı davranmak.
• Lise ve ortaokul öğrencileriyle sürdürülebilirlik projelerinin yürütülmesi.
• Tüm alanlarda sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler belirleyerek, öğrencilere çevresel sorumluluk bilinci aşılamak, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su koruma ve yeşil enerji gibi alanlarda bilinçli kararlar almalarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir okul kültürü oluşturmak ve bu çalışmaları görünür kılmak.
• Ortaokul ve lise öğrencileriyle sürdürülebilirlik projelerini teşvik ederek, öğrencilerin kendi çevrelerinde gerçek ve etkili değişimler yaratmalarına olanak sağlamak, yenilikçi düşünce ve iş birliği yeteneklerini geliştirmek, geleceğin sürdürülebilir liderleri olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

 

3. İŞ BİRLİĞİ
• Okulumuzun yerel, şehirler arası ve uluslararası düzeyde iş birlikleri ve ortak projeler ile ağını genişletmesi; farklı kültürleri, öğrenim modellerini ve perspektifleri tanıyarak öğrencilerin küresel vizyonunu güçlendirmek.
• Velilere yönelik bilgi platformlarını güçlendirmek
• Öğrenciler arasında doğru, saygılı ve empatik iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek; öğrencilerin birbirlerini anlamalarını ve desteklemelerini teşvik etmek.
• Öğrencilere kültürel geziler düzenleyerek sanat, tarih, doğa ve sosyal konularda bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak; öğrencilerin öğrenimlerini gerçek dünya deneyimleriyle zenginleştirmek.
• Eğitimde başarılı uygulamaların paylaşılması için seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenleyerek, öğretmenler arasında en iyi pratiklerin paylaşılmasını teşvik etmek.
• Açı 25.yıl sempozyumunu organize etmek ve geleneksel hale getirmek.

 

4. İNSAN KAYNAKLARI
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması ve aktarılması için etkin planlamalar yapmak.
• Okul çalışanlarının aidiyetini arttırıcı takdir sistemini geliştirmek.
• Açı çalışanlarının Açı Okulları’ndaki deneyim süresine bağlı olarak takdir-teşekkür sistemini geliştirmek.
• Engelli öğretmenlerin de kapsayıcı bir ortamda Açı Okulları’nda çalışma fırsatlarına sahip olmalarını sağlamak; bu çerçevede eğitim sistemine katılımlarını artırarak toplumsal farkındalığı ve eşitliği desteklemek.
• Öğretmenlerin başarılarının düzenli ve etkin bir şekilde duyurulması, takdir edilmesi için sistem geliştirmek.
• Öğretmen özlük haklarını, motivasyonu olumlu etkileyecek şekilde revize etmek.
• Performans değerlendirme sürecini, çalışan deneyimlerini merkezine alan bir yaklaşımla revize etmek ve değerlendirmeleri, çalışanların gerçek iş deneyimlerini daha iyi yansıtması için tasarlamak.
• Açı Okulları’nda tüm çalışanlar için motivasyon arttırıcı farklı motivasyon, destek ve gelişim alanları yaratmak.
• Karşılıklı güven, anlayış ve gelişim desteğine dayanan 360 derece performans değerlendirme sistemine geçiş sağlamak.

 

5. İDARİ İŞLER
• Personel servis güzergahlarını ve süre yapılanmasını çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak etkin bir şekilde yapılandırmak ve planlamak.
• Okul giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere öğrenci ve personel güvenliği, bilgi güvenliği ve erişim kontrolü açısından etkin ve güvenilir bir kimlik doğrulama sistemi oluşturmak.
• Okulumuzda, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve diğer personel arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği kültürü oluşturarak, okul topluluğunu bir araya getirmek ve her bireyin katılımcı bir rol üstlenmesini teşvik etmek.

 

6. KURUM KÜLTÜRÜ
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması ve aktarılması için sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek.
• Okulumuzun öğretmenlerinin ve personelinin tarihini oluşturmak ve okulumuzun tarihsel gelişimini kayıt altına almak amacıyla her akademik yıl akademik kadro fotoğraf arşivi oluşturmak.
• Öğrenci başarılarını, öğrenme deneyimlerini ve ilerlemesini belgelemek ve paydaşlarımıza daha etkili bir şekilde iletmek için dönem bazlı yayınlanan bültenleri yıl bazlı dijital platformda arşivlemek.
• Öğrenci başarılarının yıllar içinde izlenmesini sağlamak, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kendilerini daha fazla teşvik edilmiş hissetmelerine olanak tanımak amacıyla akademik ve sosyal başarılarını yıl bazlı dijital ortamda arşivlemek ve takdir sistemlerini geliştirmek.
• Öğretmenlerin akademik ve sosyal çalışmalarını takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak için aylık olarak başarılarımızı paylaşabileceğimiz fırsatlar yaratmak ve planlamak.
• Açı Okulları’nın tarihini ve öğrencilerin büyüme süreçlerini kaydetmek için her eğitim-öğretim yılı sınıf fotoğraflarını dijital ortamda arşivlemek.
• Öğrencilerin eğitim süreçlerini izlemek, öğrenci başarılarını kutlamak ve gelecekteki projeler için ilham kaynağı oluşturmak açısından öğrencilerin ürettiği ders içi ve ders dışı projeleri arşivlemek.
• Açı Okulları kurumsal sosyal sorumluluk projelerini okulumuzun toplumsal etkisini artıracak, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesine ve topluma daha fazla katkıda bulunmasına olanak tanıyacak şekilde planlamak ve sürdürülebilir hale getirmek. (Öğrenim Kanalı, Kardeş Okul, Gezilerdeki Okul İş birlikleri, Açı Okulları Ormanı, vb.)

 

7. YÖNETİM UYGULAMALARI
• Açı otomasyon sisteminde öğrencilerin beceri gelişimini değerlendirmek ve sürdürülebilir bir şekilde takip etmek.
• Açı otomasyon sistemini tüm paydaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanılması için yapılandırmak.
• Açı otomasyon sisteminde öğrencilerin akademik-sosyal gelişimlerinin takibini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırmak.

1.ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİ
a. Öğrenci Merkezli Tasarım Odaklı Planlamanın Ön Plana Alınması
• Meraka dayalı, deneyim odaklı ve sorgulamaya yönelik günlük planlar ile öğrenci beceri gelişimini desteklemek.
• Ters yüz öğrenme metodolojisi ile öğrenmeyi daha etkileşimli ve öğrenci odaklı hale getirerek, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini güçlendirmeyi ve derinlemesine anlamalarını sağlamak.
• Öğrenmeyi, günlük yaşam deneyimlerini temel alarak zenginleştirmek, öğrencileri gerçek dünyada kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak.
• Doğa gezileri, müze ziyaretleri ve alan çalışmaları gibi sınıf dışı öğrenme etkinliklerini artırarak öğrencilerin doğayla ve gerçek dünyayla doğrudan etkileşimde bulunmalarını sağlamak.
• Açı otomasyon sisteminin öğrenci öğrenimini zenginleştirme seçeneklerini raporlayabilecek şekilde yapılandırılması.
• Öğrenci ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış öğrenme planları ve materyaller oluşturarak her öğrencinin güçlü yönlerini geliştirmesine olanak sağlamak.
• Öğrencilerin her alanda teknoloji kullanım becerilerini desteklemek ve geliştirmek için planlamalar yapmak.

b. Otonom Öğrenmenin Teşvik Edilmesi
• Öğrencilerin nasıl öğrenecekleri ve ne öğrenecekleri konusunda daha fazla seçme şansı sunarak, öğrenme süreçlerini kişiselleştirmek ve öğrenci ilgi alanlarına uygun öğrenme fırsatları yaratmak.
• Okulumuzun mezunlarının, öğrencilerimize rol model olacakları ve onlara deneyimlerini, bilgilerini ve tavsiyelerini aktaracakları planlamalar aracılığıyla otonomi gelişimini desteklemek.
• Okulumuzda, öğrencilerin birbirlerine destek olduğu, empati ve saygı temelli bir akran dayanışma kültürünü oluşturarak, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini güçlendirmek
• Öğrenci birliği çalışmalarıyla okulumuzdaki öğrencilerin okulun günlük işleyişine katkıda bulunarak, liderlik becerilerini geliştirecekleri ve sorumluluk alacakları bir ortam oluşturarak, toplumsal ve duygusal zekalarını güçlendirmek.
• Öğrencilerimizi öğrenim kanalında aktif katılımcılar haline getirerek, kendi öğrenme hikayelerini yazmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.
• Öğrencilerimizin özgüvenlerini ve öğrenme motivasyonlarını artırmak için, kendi öğrenim süreçlerini planlama, yönlendirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak.
• Öğrencilerin farklı ilgi alanlarını karşılayacak geniş bir kulüp yelpazesi oluşturarak, sanat, bilim, çevre bilinci gibi çeşitli alanlarda kulüp seçenekleri sunmak.

c. Öğrenme Odaklı Ölçme Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
• Öğrenci raporlarında sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencinin kazandığı becerilerin de değerlendirilmesi.
• Öğrencilere, kendi performanslarını değerlendirmek için kullanabilecekleri rubriklerin sunulması.
• Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen soru hazırlama ve kullanma için öğretmen yetkinliğinin arttırılması
• Öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini interaktif ve çok yönlü bir şekilde izlemelerine, sergilemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan bir e-portfolyo sistemi oluşturarak, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini desteklemek.
• Öğrencilerin kazandığı becerilerin objektif bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi için güvenilir yöntemlerin kullanılması, bu yöntemlerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkili bir şekilde uygulanabilmesi için uzmanlığa dayalı eğitimlerin alınması.
• Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek ve farklı perspektifler kazanmalarını sağlamak amacıyla, tüm derslerde açık kaynakları değerlendirmelerde etkili bir şekilde kullanarak, öğrencilerin bilgiye erişimini artırmak.
• Okulumuzda, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına uygun, zengin ve çeşitli kaynaklardan oluşturulan soruları içeren etkili bir soru bankası modülü oluşturmak.
• Seçmeli derslerde edinilen öğrenci becerilerini değerlendirebilmek için ölçülebilir ve spesifik kriterlerin belirlenmesi.
• Öğrencilerin öğrendiklerini nasıl gösterebilecekleri konusunda bireysel farklılıklara uygun seçenekler sunulması.
• Öğrenme üzerine düşünme çalışmalarının arttırılması-öz değerlendirmenin öğrenmeyi değerlendirme sürecinin içine dahil edilmesi
• Öğrencilerin bireysel gelişimlerini sistematik ve kapsamlı bir şekilde izlemek, değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri kullanarak öğrenci öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek.

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Dijital öğrenme materyalleri kullanımını artırarak, kâğıt kullanımını azaltmak.
• Panolarda yer alan materyallerin sürdürülebilirlik dikkate alınarak seçilmesi ve yıllar içinde tekrar kullanılabilir olmasını sağlamak.
• Okulumuzda, sınıf bazında bilinçli bir tasarruf kültürü oluşturarak, doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve sürdürülebilirlik bilincinin öğrencilerimize kazandırılması.
• Okulumuzda, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanmak ve ders materyallerinin seçimi ve içeriğinde duyarlı davranmak.
• Tüm alanlarda sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler belirleyerek, öğrencilere çevresel sorumluluk bilinci aşılamak, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su koruma ve yeşil enerji gibi alanlarda bilinçli kararlar almalarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir okul kültürü oluşturmak ve bu çalışmaları görünür kılmak.
• Yurt içi ve yurt dışı kurumsal bağlantılar ve iş birlikleri ile sürdürülebilirlik projelerini teşvik ederek, öğrencilerin kendi çevrelerinde gerçek ve etkili değişimler yaratmalarına olanak sağlamak, yenilikçi düşünce ve iş birliği yeteneklerini geliştirmek, geleceğin sürdürülebilir liderleri olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

 

3. İŞ BİRLİĞİ
• Okulumuzun yerel, şehirler arası ve uluslararası düzeyde iş birlikleri ve ortak projeler ile ağını genişletmesi; farklı kültürleri, öğrenim modellerini ve perspektifleri tanıyarak öğrencilerin küresel vizyonunu güçlendirmek.
• Yurt içi-yurt dışından kardeş okullarla bağlantılar kurmak; öğrenci, öğretmen ve kültürel değişim programları düzenleyerek öğrencilerin uluslararası düzeyde etkileşimde bulunmalarını sağlamak.
• Yurt içi ve yurt dışı gezilerde yaratılacak okul ziyareti fırsatları ile kültür birikimi ve paylaşımı zenginleştirmek.
• Velilere yönelik bilgi platformlarını güçlendirmek.
• Eğitimde başarılı uygulamaların paylaşılması için seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenleyerek, öğretmenler arasında en iyi pratiklerin paylaşılmasını teşvik etmek.
• Açı 25.yıl sempozyumunu organize etmek ve geleneksel hale getirmek.

 

4. İNSAN KAYNAKLARI
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması ve aktarılması için etkin planlamalar yapmak.
• Okul çalışanlarının aidiyetini arttırıcı takdir sistemini geliştirmek.
• Açı çalışanlarının Açı Okulları’ndaki deneyim süresine bağlı olarak takdir-teşekkür sistemini geliştirmek.
• Engelli öğretmenlerin de kapsayıcı bir ortamda Açı Okulları’nda çalışma fırsatlarına sahip olmalarını sağlamak; bu çerçevede eğitim sistemine katılımlarını artırarak toplumsal farkındalığı ve eşitliği desteklemek.
• Öğretmenlerin başarılarının düzenli ve etkin bir şekilde duyurulması, takdir edilmesi için sistem geliştirmek.
• Öğretmen özlük haklarını, motivasyonu olumlu etkileyecek şekilde revize etmek.
• Performans değerlendirme sürecini, çalışan deneyimlerini merkezine alan bir yaklaşımla revize etmek ve değerlendirmeleri, çalışanların gerçek iş deneyimlerini daha iyi yansıtması için tasarlamak.
• Açı Okulları’nda tüm çalışanlar için motivasyon arttırıcı farklı motivasyon, destek ve gelişim alanları yaratmak.
• Karşılıklı güven, anlayış ve gelişim desteğine dayanan 360 derece performans değerlendirme sistemine geçiş sağlamak.

 

5. İDARİ İŞLER
• Personel servis güzergahlarını ve süre yapılanmasını çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak etkin bir şekilde yapılandırmak ve planlamak.
• Okul giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere öğrenci ve personel güvenliği, bilgi güvenliği ve erişim kontrolü açısından etkin ve güvenilir bir kimlik doğrulama sistemi oluşturmak.
• Okulumuzda, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve diğer personel arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği kültürü oluşturarak, okul topluluğunu bir araya getirmek ve her bireyin katılımcı bir rol üstlenmesini teşvik etmek.

 

6. KURUM KÜLTÜRÜ
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması ve aktarılması için sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek.
• Okulumuzun öğretmenlerinin ve personelinin tarihini oluşturmak ve okulumuzun tarihsel gelişimini kayıt altına almak amacıyla her akademik yıl akademik kadro fotoğraf arşivi oluşturmak.
• Öğrenci başarılarını, öğrenme deneyimlerini ve ilerlemesini belgelemek ve paydaşlarımıza daha etkili bir şekilde iletmek için dönem bazlı yayınlanan bültenleri yıl bazlı dijital platformda arşivlemek.
• Öğrenci başarılarının yıllar içinde izlenmesini sağlamak, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kendilerini daha fazla teşvik edilmiş hissetmelerine olanak tanımak amacıyla akademik ve sosyal başarılarını yıl bazlı dijital ortamda arşivlemek ve takdir sistemlerini geliştirmek.
• Öğretmenlerin akademik ve sosyal çalışmalarını takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak için aylık olarak başarılarımızı paylaşabileceğimiz fırsatlar yaratmak ve planlamak.
• Açı Okulları’nın tarihini ve öğrencilerin büyüme süreçlerini kaydetmek için her eğitim-öğretim yılı sınıf fotoğraflarını dijital ortamda arşivlemek.
• Öğrencilerin eğitim süreçlerini izlemek, öğrenci başarılarını kutlamak ve gelecekteki projeler için ilham kaynağı oluşturmak açısından öğrencilerin ürettiği ders içi ve ders dışı projeleri arşivlemek.
• Açı Okulları kurumsal sosyal sorumluluk projelerini okulumuzun toplumsal etkisini artıracak, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesine ve topluma daha fazla katkıda bulunmasına olanak tanıyacak şekilde planlamak ve sürdürülebilir hale getirmek. (Öğrenim Kanalı, Kardeş Okul, Gezilerdeki Okul İş birlikleri, Açı Okulları Ormanı, vb.)

 

7. YÖNETİM UYGULAMALARI
• Açı otomasyon sisteminde öğrencilerin beceri gelişimini değerlendirmek ve sürdürülebilir bir şekilde takip etmek.
• Açı otomasyon sistemini tüm paydaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanılması için yapılandırmak.
• Açı otomasyon sisteminde öğrencilerin akademik-sosyal gelişimlerinin takibini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırmak.

1. ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİ
a. Müfredat Revizyonu: Dikey ve Yatay Programlama
• Sınıf dışı öğrenme ortamlarının arttırılması
• Öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişimine yönelik çalışmaların arttırılması
• Tasarım odaklı ders planları, farklılaştırılmış ders planları, ünite planları ile öğrenci bireysel farklılıklarına göz önünde bulundururken, öğrenimin bütüncül ve günlük hayat bağlantılarını kurarak kalıcı öğrenimi sağlamak.
• Projelerde teknoloji kullanımının arttırılması
• Avrupa Birliği sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında yapılan akademik çalışmaları arttırmak.
• İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını fark etmesine ve küresel bakış açısı ile çözüm üretmesine destek olacak akademik çalışmaların arttırılması.

b. Öğrenci Otonomisi & Öğrenmeyi Sahiplenme
• Öğrencilerin kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu almasını destekleyecek uygulamaları arttırılması
• Öğrencilerin öğrenim etkinliklerinin planlanmasında aktif rol alması

c. Ölçme Değerlendirme
• Uygulama ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen soru hazırlama yetkinliğinin arttırılması
• Beceriyi nasıl ölçeceğimize dair akademik çalışmalar ve uygulamalar geliştiren akademisyenlerden eğitimler alınması
• Öğrenme üzerine düşünme çalışmalarının arttırılması-öz değerlendirmenin öğrenmeyi değerlendirme sürecinin içine dahil edilmesi

d. Eğitim Teknolojileri
• Hızla gelişen ve değişen eğitim teknolojilerinin, öğrenimin verimini arttırmak için kullanılacağı alanları arttırmak.

e. Rehberlik Programı
• Okulumuzda, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, empati, iş birliği, özsaygı ve duygusal zekalarını güçlendirmek için çalışmalar yapmak.
• Çocuk koruma prosedürünün geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi
• Öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemelerine yardımcı olan, kendilerine tanımalarına fırsat tanıyan tarama çalışmalarının sürdürülmesi. Verilerin kümülatif olarak biriktirilerek öğrenci gelişimi için ön görü sağlanması amacı ile kullanılması.
• Öğretmenlerin öğrenci ihtiyaçlarını anlayarak verdikleri desteklerin gelişimi için rehberlik bölümünün eğitim ve ihtiyaç bağlamında yapılacak olan danışmanlık görüşmeleri ile desteklemeye devam etmesi.

f. Öğrenmeyi Genişletme
• Öğrenimin sınıf/okul dışına taşınması ve uygulama fırsatlarının arttırılması.
• Tecrübe paylaşımı ile içerisinde bulunulan tüm topluluğun gelişimine katkı sağlanması.

g. Okul Topluluğu – Öğrenci Birliği
• Öğrencilerin okula katkı sağlama motivasyonlarını arttırmak ve sorumluluk alma konusunda fırsatlar tanımak.

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Tüm alanlarda sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler belirleyerek, öğrencilere çevresel sorumluluk bilinci aşılamak, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su koruma ve yeşil enerji gibi alanlarda bilinçli kararlar almalarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir okul kültürü oluşturmak ve bu çalışmaları görünür kılmak.
• Yurt içi ve yurt dışı kurumsal bağlantılar ve iş birlikleri ile sürdürülebilirlik projelerini teşvik ederek, öğrencilerin kendi çevrelerinde gerçek ve etkili değişimler yaratmalarına olanak sağlamak, yenilikçi düşünce ve iş birliği yeteneklerini geliştirmek, geleceğin sürdürülebilir liderleri olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

 

3. İŞ BİRLİĞİ
• Ulusal ve uluslararası etkileşimi arttırmak
• Çevre eğitim kurumları ile iş birlikleri içerisinde olmak

 

4. İNSAN KAYNAKLARI
• Yerleşkelerin performans değerlendirilmeleri ile ilgili tüm paydaşlardan geribildirimler alınarak, gerekli aksiyonların oluşturulması. Yapılan uygulamaların sürdürülebilirliğini sağlamak.
• Açı ailesine katılımın başından, sürecin sonuna kadar olan aşamalarda bireyin gelişiminin mesleki ve bireysel desteklenmesi (tecrübe ve potansiyele göre)
• Öğretmen yetkinliklerini belirleyerek kariyer hedefleri konulmasına rehberlik etmek
• Kurum kültürünün Açı Okullarının her birimine yansımasında örnek olmak.

 

5. İDARİ İŞLER
Okulumuzda, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve diğer personel arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği kültürü oluşturarak, okul topluluğunu bir araya getirmek ve her bireyin katılımcı bir rol üstlenmesini teşvik etmek.
• Personel servis güzergahlarını ve süre yapılanmasını çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak etkin bir şekilde yapılandırmak ve planlamak.

 

6. KURUM KÜLTÜRÜ
• Aidiyet arttırılması
• Açı kültürünün korunması, yaşatılması için çalışmalar planlanması
• Her akademik yıl akademik kadro resim arşivi oluşturulması
• Kurum içi iletişimin zenginleştirilmesi

 

7. YÖNETİM UYGULAMALARI
• Okul yaşantısında öğrenci birliğinin katkılarının sürdürülerek arttırılması
• Etik manifestonun tüm okul paydaşları ile paylaşılması
• Okul yaşantısına yansıyan etik kurul konularının öğrenci birliği üyeleri ile gündeme alınıp, etik yaklaşımla şekillenen okul toplumunda öğrenci sorumluluğunu arttırmak.
• Fiziksel koşulların maksimum öğrenimi ve gelişimi desteklemesi
• Okulun işleyişinin (akademik-sosyal duygusal-idari ve fiziksel koşullar) evrensel değerler çerçevesinde, dış kaynaklı kriterler referans alınarak irdelenmesi, gelişim haritalarının çıkartılması.
• CIS’in kullanımından en yüksek verimi almak.