Açı Ortaokulu Diploma Programı, akademik dersler ve öğrenim kazanımlarından oluşan dikey ve yatay olarak birbirine bağlanmış, öğrenim deneyimleri ile tamamlanan 4 yıllık bir yapıdır. Sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği, seçmeli dersler ve okul takımlarını kapsayan öğrenim deneyimleri; sınıf içi ve dışında yapılan derslerin uygulama ve yaşama bağlanma aşamasındaki önemli öğrenim etkinliklerini oluşturur.

Akademik program Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri derslerine ek olarak İngilizce’nin yanında Fransızca veya İspanyolca’dan oluşur. İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup edebiyatı merkeze alır. 2. yabancı dil Fransızca veya İspanyolca ise 6. sınıfta başlar. Derslerin öğrenim kazanımlarında Milli Eğitim programları esas alınır, öğrenci birikim ve potansiyeline göre ek çalışmalarla genişletilir.

Bu sayfalarda bulunan akademik programların amacı ve kazanımlarına, kesişen iki eksende bakmak; programın tamamını ve sürekliliğini anlamak için önemlidir. Bu iki eksen bir sınıfın tüm derslerde hedefi olan öğrenci kazanımları ile öğrencilerin 4 yıllık öğrenimleri süresince bir dersten elde edecekleri kazanımlardan oluşur. İlkokulda var olan tematik yaklaşım yerini, gittikçe birbirinden ya da belli bir temadan bağımsızlaşarak kendi alanlarında derinleşen ve kapsamı artan öğrenim kazanımlarına ve deneyimlerine bırakır.

Akademik programın öğreniminde kullanılan yöntemleri, sınıf içi ve dışı öğrenim ortamı ve etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir.

Program

Açı Ortaokulu Türkçe Bölümü felsefesinin temelinde; düşünen, yorumlayan, sorgulayan ve yaratıcı bireyler yetiştirmek yer alır. Okulumuzda öğrencilerimizin dilin kurallarına uygun dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle kendilerini doğru ifade etmelerine ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak bir program yürütülmektedir.

Program kapsamında anadile ait kültürel ve edebi öğelerin kazandırılması amacıyla Türk ve dünya edebiyatının başarılı örneklerinden seçilen metinler analiz edilmektedir. Bu aşamada öğrencilerimizin metin kurgusuyla kendi günlük yaşamları arasında bağlantılar kurabilmelerini, kültürel öğelerin ve değerlerin farkına varabilmelerini, metinde ele alınan sorunlara çözüm önerileri getirebilmelerini ve birey olarak yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluklarının farkında olabilmelerini sağlamak; metin analizi çalışmalarında özellikle üzerinde durulan unsurlardır.

Yaşam boyu sürecek bir okuma alışkanlığı içinse “sınıf romanı” ve “seçmeli okumalar” başlıkları altında 2 farklı okuma süreci gerçekleştirilmektedir. Seçkimizde; öğrencilerimizin kurguda kendilerini bulabilecekleri, hayal güçlerini geliştiren, disiplinlerarası bağlantıları olan ve merak uyandıracak öğelerle zenginleştirilmiş romanlar yer almaktadır. İletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve sunum becerilerinin geliştirilmesini sağlayan bir program dahilinde yürütülen okumalar; öğrencilerimizin kendi öğrenimlerinden sorumlu olmalarını sağlamaktadır. Bir roman analizi; farklılaştırılmış eğitim ve günümüz teknolojisinden de yararlanarak öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler sayesinde öğrenme basamaklarında “üretim” aşamasına ulaşmaktadır.

“Yapılandırılmış ve yaratıcı yazı” ile felsefemizin tüm unsurlarını kullanarak yazılı anlatım becerilerini geliştiren öğrencilerimiz; seçmeli dersler kapsamındaki Açı Dergisi ve Kitap Kulübü’nü, bu beceriler için farklı bir uygulama alanı olarak değerlendirebilmektedirler. Okul dışındaki farklı platformlarda düzenlenen yarışmalara katılım ise yazmayı bir tutku haline getiren öğrencilerimizin farklı deneyimler kazanmalarını sağlamaktadır.

Yazar söyleşileri ve kazanımlarımızla bağlantılı gezilerimiz ile desteklediğimiz Türkçe programı, MEB müfredatına uygun olarak yürütülmektedir.

Matematik dersi programı kapsamında, kazanımları MEB müfredatından gelen programımız konu ile bağlantılı günlük yaşam durumları ile farkındalık yaratan somut materyallerin kullanıldığı aktivitelerle zenginleşir. Bu aktiviteler planlanırken öğrencilerin dört işlem temelli matematik becerilerini, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini kullanmaları ve yaşamlarında gerekli olan anlama, akıl yürütme, problem çözme, sorgulama, eleştirel düşünme, genelleme yapma ve ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Matematik dersi programında konuları ve kavramları doğrudan anlatmak yerine öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve beceriyi kullanarak yeni bir konuyu keşfederek öğrenme ortamı oluşturulur. Derslerimizin içeriğinde olan nedensel ve çıkarımsal sorular, öğrencileri daha derinlemesine düşünmeye yönlendirirken, karşılaştıkları problemlerde kullandıkları analiz etme ve yorumlama becerilerini de geliştirir.

Her öğrencimizin matematiksel becerilerinin gelişiminin yanı sıra kültürel gelişimlerini de desteklemek amacıyla farklı disiplinleri yorumlayabileceği çalışmalar ve projeler planlanmaktadır. Müfredat konuları ile bağlantılı olacak şekilde planladığımız söyleşiler, geziler, özel günler, ulusal ve uluslararası yarışmalar ile matematiği günlük yaşamında kullanacakları alanlar oluşturularak öğrencilerimizin derslerimizde öğrendikleri kavramları içselleştirmeleri hedeflenir.

Okulun çeşitli bölgelerinde oluşturduğumuz matematik köşelerinde matematiği görünür kılmak amacıyla yerleştirdiğimiz çeşitli matematik objeleri, düşündürücü sorular, matematiksel kavramları kullanabilecekleri etkinlikler ile öğrencilerimizin her zaman kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunuyoruz.

Matematik dersi programında öğrencilerin farklı disiplinleri anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri, hayata katma değer sağlayabilmeleri için farklı eğitim teknoloji araçları kullanılır. Süreç içerisinde uyguladığımız zenginleştirilmiş ders içeriklerimizin amacı öğrencileri ilgi ve birikimi doğrultusunda yönlendirerek matematik becerilerini hep bir adım daha ileriye taşımalarına rehberlik etmektir.

Matematiğe ilgisi olan öğrencilerin seçim yaparak katılabilecekleri Akıl ve Zekâ Oyunları, Go, Satranç seçmeli dersleriyle farklı stratejiler üzerinde çalışarak düşünme becerilerinin gelişimi ile desteklenir.

Fen bilimleri dersi programı kapsamında, öğrenciler için temelde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birleşmesinden oluşan STEM projeleri ile desteklenen dersler planlanırken öğrencilerin merak etme, deney yoluyla öğrenme, yaratıcılıklarını kullanma, eleştirel düşünme, işbirliği yapma becerilerinin gelişmesi ve öğrendiği bilgileri günlük yaşamına transfer etmeleri hedeflenir.

Fen bilimleri dersi programı; gezi, gözlem, söyleşiler gibi ders dışı etkinliklerle de öğrenimi zenginleştirir. Her seviyede yapılan disiplinlerarası çalışmalar öğrenimleri kalıcı kılmaya hizmet eder, şehir içi ve şehir dışı geziler de bu amacı destekler. Akademik etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin ulusal ve uluslararası fen projeleri ve yarışmalara da katılmalarını teşvik edilir. Edinburgh Bilim Festivali, Tales yarışması ve TÜBİTAK Araştırma Projesi bunlardan bazılarıdır.

Fen okuryazarlığı; ilgisi olan öğrencilerin seçim yaparak katıldığı, öğrenimlerini farklı alanlarda tecrübe edebilecekleri, Bilim Kulübü ve Fen Mutfağı gibi kulüplerle desteklenir.

Kazanımları MEB müfredatından gelen programımız, ilgili eğitim teknolojilerini kullanılması ile de zenginleşir.

Açı Ortaokulu sosyal bilgiler dersinin amacı; öğrencinin kendini, ailesini, ülkesini ve dünyayı tanımasına; kendi kültürünü farklı kültürlerle kıyaslayarak artılarını ve eksilerini görebilmesine; araştıran, sorgulayan, gündemi takip eden ve duyarlı bir birey olmasına yardımcı olmaktır.

MEB müfredatında yer alan konular; öğrencilerin sorgulayabileceği, araştırabileceği, öğrenci merkezli bir şekilde planlanmaktadır. Öğrencilere; bilgisayar ve tablet uygulamaları, kütüphane ve diğer öğrenim materyallerini kullanarak kazanımlar ile ilgili araştırmalar yapma ve bu araştırmalarını arkadaşlarına sunma fırsatı verilmektedir.

Öğrenci öğrenimini destekleyen önemli araçlardan bir diğeri ise şehir içi ve dışı okul gezileridir. Bu gezilerde öğrenciler, derslerde öğrendikleri konuları derinlemesine öğrenme olanağı elde ederler.

Öğrencilerimizin, akademik beklentileri gerçekleştirirken bu bilgileri sosyal yaşantısına da adapte etmesi amaçlanmaktadır.

İngilizce programımız, öğrencilerimizin değerlerin içselleştirilmesine fırsat verir ve dil becerilerinin olumlu bir öğrenme ortamı içerisinde gelişmesini sağlar. Uygulanan akademik program; öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin disiplinlerarası bağlantılar ile gelişmesini hedefler. Program; öğrencilerin eleştirel düşünen, yaratıcı, öğrenme motivasyonu yüksek, bağımsız ve gerektiğinde işbirliği içinde öğrenebilen, sunum becerileri gelişmiş bireyler olmasını hedefler. Yapılan uygulamalarla öğrencilerin dünyada kabul görmüş edebiyat türlerinden örnekleri anlayıp, analiz edip, kendi yaşantıları ile bağ kurabilmesi, kültürel ve entelektüel birikimlerini zenginleştirmesi beklenir. Akademik programa ek olarak sunulan DI (Destination Imagination), Global Connections gibi seçmeli dersler ile Diller Haftası, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yürütülen ortak projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları, AÇI TV, Açı Radio vb etkinlikler de birçok becerinin yanında öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Açı Ortaokulu ikinci yabancı dil programı öğrencilerini 4 beceride (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirirken olumlu bir eğitim ortamı yaratılması ilkesini benimser.

Yaş grubunun ilgi alanlarıyla paralellik kurarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dili öğrenirken dinleme-anlama, okuma-anlama, sözlü ve yazılı ifade becerilerini, 5. sınıfta başlangıç seviyesinden ortaokulun sonunda orta seviyeye kadar sağlam temellerle geliştirebilmesi hedeflenir. Aynı zamanda öğrenciler Fransız ve İspanyol kültürü hakkında bilgi sahibi olup yaşadığı dünyayı farklı açılardan tanır.

Program, içerik ve uygulanış şekli ile öğrencilerin çabalarını takdir eder ve destekler; ikinci yabancı dil öğrenmekten ve bu dil yardımı ile yeni bilgilere ulaşmaktan zevk almalarını sağlar. Öğrenciler bireysel potansiyellerinin farkına varır, hep daha iyiye ulaşacak hedefler koyarak bireysel öğrenme becerilerini geliştirirler. Her yıl düzenlenen Diller Haftası, Frankofoni günü, İspanyolca günü, Cervantes/Fransız Kültür kütüphane gezileri gibi fırsatlarla öğrencilerimiz öğrenimlerini sınıf dışında da pekiştirirler.

Öğrencilerimiz 4. sınıfın sonunda, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini seçerler. 5. sınıfta başlayan ikinci yabancı dil öğrenimi Açı Lisesi’nde de devam eder ve programı tamamlayan öğrenciler ileri seviyede bir dil yetkinliğine sahip olurlar. İkinci yabancı dil öğretimimiz CECR’e uyumlu bir şekilde DELF (Fransızca) ve DELE (İspanyolca) gibi uluslararası ölçme araçlarıyla da değerlendirilir ve öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan bir diploma alma almaya hak kazanırlar.

ICT

İlkokulda başlayan ICT dersi, ortaokulda haftada 2 saat olarak devam eder. Uygulama esaslı akademik ICT programı; doğru ve güvenli teknoloji kullanımı temelli, farklı konu içerikleri ile tamamı bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilir. Öğrenciler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve tekrarı sağlayacak dijital dokümanlarla, ihtiyaca yönelik etütlerle desteklenir. Disiplinler arası bağlantılarla, ICT dersinin kazanımlarının kalıcı olması sağlanır. Öğrenciler konu içeriği olarak farklı branşların içinde olduğu projeler üretir.

  • Seçmeli Dersler

Ortaokul seviyesinde ICT alanında Dijital Tasarım, Maker ve Programlama Algoritma seçmeli ders seçenekleri mevcuttur. 5. Sınıfta öğrencilerimiz derslerini seçerler ve 4 sene boyunca bu derse devam etmeleri beklenir.

Dijital Tasarım dersi öğrencilerin dijital yaratıcılıklarını geliştirir, onları yeni teknolojilerle buluşturur ve öğrencilerin öz yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlar. Teknoloji sanat haline gelir. Dijital olarak video, görsel, çizim ve 3D tasarım kavramları üzerinde çalışılır.

Maker dersi öğrencilerin kendi kendilerine yeten, ihtiyaçlarını eldeki malzemelerden karşılayabilen ve bunu yaparken çalışmalarına teknolojiyi harmanlayabilen bireyler olmalarını sağlar.

Programlama ve Algoritma dersi öğrencilerin kodlama mantığını kavramalarını hedefler. Sınıf seviyesine göre blok tabanlı programlamadan başlanarak farklı seviyelerde farklı programlama dillerinin öğrenilmesine doğru giden bir süreç uygulanır.

 

  • Okul Sonrası Etkinlik – Açı Tech

Tüm sınıf seviyelerinde ICT konusunda standart düzeyin üzerinde ilgili ve yetenekli, bu alanda çalışmak konusunda istekli öğrenciler, ICT öğretmenlerinin seçim ve yönlendirmesiyle bu çalışma grubuna dahil olur. Okul sonrası düzenli olarak yapılan çalışmalarda öğrenciler, ders ve seçmeli ders dışındaki konularda eğitim görür ve proje gerçekleştirir.

Açı Tech öğrencileri, ICT öğretmenleri ile tamamen kendi ilgi ve yetenek alanlarında çalışır. 3D tasarım, grafik tasarım, programlama alanlarında yapılan projelerle öğrenciler yeterliliklerini geliştirir. Yeni teknolojilerin incelendiği, gezilerin yapıldığı ve projelerin geliştirildiği bu grup aynı zamanda okul içinde yapılan etkinliklerde ICT konusunda sorumluluk alır.

Ortaokul müzik programı öğrencilerinin;  tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda farklı müzik türlerini tanıyan ve onlara gereken saygıyı gösteren; müziklerin yarattığı duygu, düşünce ve imajları doğru terminoloji ile ifade edebilen; bireysel ve toplu olarak müzikal deneyim yaşama fırsatını elde eden bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Doğru terminoloji kullanımının temelleri, 5 ve 6. sınıfta üzerinde durulan “müzik elemanları” konusuyla bağlantılı olarak atılır. Değişik müzik türleri ve sanatçılarla ilgili çalışmalar bu seviyelerde de devam eder. Öğrencilerin çaldıkları enstrümanlarla sınıf çalgıları birleştirilerek küçük sınıf orkestrasyonları yapılır. 7 ve 8. sınıfta ise ders rotasyonlu olarak “Müzik Kültürü” ve “Müzik Uygulamaları” olarak 2 farklı başlıkta işlenir. “Müzik Kültürü” dersinde ilkokuldan bu yana karşılaştıkları ve tanıştıkları onlarca eser, sanatçı ve müzik türü; kronolojik bir sıraya oturmaya, tarihsel ve siyasi olaylarla bağlanmaya ve dönem, mekân olarak karşılaştırmalarla analiz edilmeye başlanır. “Müzik Uygulamaları” ise stüdyo ortamında farklı uygulamalarla öğrencilerin küçük gruplar oluşturdukları ve birlikte müzik yapma deneyimi yaşadıkları çalışmalardan oluşmaktadır.

Ortaokul sanat programı; öğrencilerin izleyici ve uygulayıcı olarak sanatı günlük yaşantısına dahil etmesini, sanatçı değil, sanattan anlayan ve izlemekten, sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan, sergi gezme alışkanlığı olan bireyler olarak yetişmelerini hedefler. İlkokul sanat programında verilen temel bilgi ve beceriler ortaokulda üst seviyeye taşınır. Ortaokul Sanat Programı’nın genel hedefleri; seçilmiş sanat akımları ve sanatçılar üzerinde bilgi edinme, sanat akımları arasındaki farkları ayırt etmenin yanı sıra denge, zıtlık, uyum, ritim, birlik, oran gibi tasarım prensiplerini öğrenme, hayal gücünü çeşitli alanlarda kullanma olanağı bularak farklı teknik ve malzemelerle el becerilerini ve yaratıcılığı geliştirmektir.

Ortaokul beden eğitimi dersleri; atletizm, hentbol, basketbol, jimnastik, futbol, badminton, tırmanış ve voleyboldan oluşmaktadır. Ders içerisinde yapılan sağlıklı yaşam, fitness testleri ile öğrencilerin fizyolojik gelişimleri, ölçümlerle elde edilen vücut kompozisyonu değerleri, fiziksel-motorik özellikleri ve bu özelliklerin zaman içindeki gelişimleri periyodik olarak kontrol edilir. Ortaokul beden eğitimi derslerinde öğrencinin sporu sevmesi, izleyici ve katılımcı olarak sporu günlük yaşantısı içerisine alması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin spor kültürü olan ve spor etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Açı Okulları’nda ölçme değerlendirme, öğrencilerin kendi içlerindeki bireysel gelişimini desteklemek amacıyla pozitif bir yaklaşımla sürdürülür. Tüm ölçme araçları öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencileri desteklemek için kullanılır. Değerlendirmelerin bir amacı öğrenciye kendi öğrenimi üzerine düşünme fırsatı verirken güçlü ve gelişim ihtiyacı duyduğu alanları, belirli bir zaman diliminde kat ettiği yolu göstermek ve bir sonraki adım için hedef koyabilmesini sağlamaktır. Bu hedefe göre öğrenci bir çalışma programı ya da ek çalışma için öğretmeninden her zaman yardım isteyebilir.

Değerlendirmelerin bir diğer amacı, öğretmene eğitim programlarını değerlendirmekte ve yeniden yapılandırmada rehberlik etmektir. Değerlendirme analizleri öğrenim eksikliği görülen alanların belirlenmesine, nedenlerinin araştırılmasına ve bunların nasıl giderileceğine dair karar verilmesine yardımcı olur.

Verilen tüm ölçme araçlarının öğrencinin bireysel kapasitesi ve ön bilgisine uygunluğuna dikkat edilir. Hazırbulunuşluğa göre öğrencilerin başlangıç seviyesi belirlenir. Öğrencinin müfredattaki hedefleri yakalaması için gerekli önlemler alınır, ölçme değerlendirme müfredattaki hedeflere göre hazırlanır.

Ölçme hiçbir zaman öğrenciyi tehdit etme amaçlı kullanılamaz ve hiçbir koşulda öğrenci değerlendirme notları sınıf içinde okunarak ilan edilemez, öğrenci ile bireysel paylaşımlarda bulunulur. Değerlendirmesi yapılmayacak olan herhangi bir ölçme aracı kullanılmaz. Ev çalışmaları da bu kapsam içindedir. Tüm ölçme değerlendirme sonuçları, otomasyon programına standart kodlama kullanılarak kaydedilir.